Нумерология      Карма      Читалня      Ошо      Рецепти      Здраве      Луиз Хей    
   Астрология      Езотерика      Телепатия      Крион      Бог      Чакри      Съновник      Психология      RSS

Бутон за дарения чрез PayPal

Начало  Регистрация  Вход


Хороскопи
Любовен en
Зодии
Натална
Синастрия
Съвместимост
Предсказателна
Ерогенни зони
Любов и Секс
Сексуалност
Еротика
Любов
Тя и Той


Книги
The Arcturians
Нумерология en
Приказки
Супер Игри
Вампиризъм
Музика | Филми
Таро | Свежо
Lifestyle (2) (3)
(4) (5) (6) (7)
Business, Careers
(2) (3) (4) (5)05:39
22.06.2024
Събота
34.239.170.244


Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
 Дар » Буква Q -

  • Страница 1 из 1
  • 1
Буква Q
„quae desiit amicitia, ne cepit quidem” (квуе дезиит амицициа не цепит квидем) — приятелството, което е престанало, дори не е почвало.

„quails artifex pereo!” (квалис артифекс перео) — загивам като голям артист! Това са последните думи, които Нерон изрекъл — преди да загине, за да изрази голямата загуба за човечеството със смъртта на един човек като него, който се сметал за голям артист на сцената и в цирка.

„quails pater, talis filius” (квалис патер талис филиус) — какъвто бащата, такъв и синът.

„quails rex, talis grex” (квалис рекс талис грекс) — какъвто царят, такова и стадото (от поданици).

„quails vita, finis ita” (квалис вита финис ита) — какъвто е животът, такъв е и краят.

„quam miserum est mortem cupere, nec posse emore!” (квам мизерум ест мортем купере нек посе емори) — какво нещастие, да искаш да умреш и да не можеш!

„quam miserium est, ubi te capitant, qui defenderint!” (квам мизериум ест уби те капитант кви дефендеринт) — какво нещастие, да бъдеш нападнат от тия, които са те защищавали.

„quam saepe veniam, qui negaverat petit!” (квам сепе вениам кви нагаверат петит) — колко често иска прошка тоя, който я е отказвал!

„quam timidus is est, paupertatem qui temet!” (квуам темидус ис ест паупертатем кви тимет) — колко е страхлив тоя, който се бои от бедност!

„quamvis acerbus, qui monet, nulli nocet” (квуамвис ацербус кви монет нули ноцет) — колкото и досадни, съветите никому не вредят.

„quantum satis” (квуатум сатис) — колкото е достатъчно, колкото трябва.

„quasi” (квази) — уж, като че; почти.

„quasi modo genitus” (квази модо генитус) — по някакъв си начин роден; уж некак роден.

„quem Deus vult perdere demental” (квуем деус вулт пердере дементал) — Бог отнима разума на онзи, когото иска да погуби.

„quem Jupiter perdere vult, dementat prius” (квуем Юпитер пердере вулт деменгат приус) — когото Юпитер иска да погуби, по-напред му взема ума.

„quid ipse sis, non quid habearis interest” (квуид ипсе сис нон квуид хаберис интерест) — важи какъв си, не за какъв се сметаш сам.

„qui aequo malis animo miscetur, est malus” (кви еквуо малис анимо мисцстур ест малус) — който равнодушно гледа злото е лош.

„quid leges sine moribus vanae proficiynt?” (квид легес сине морибус ване профициунт) — каква полза от закони, когато няма добри нрави?

„quid novi” (квид нови) — какво ново има? Фамилиарно запитване между две близки лица, когато се срещнат.

„qui accusare volunt, probationes habere debent” (кви акузаре волунт пробационес хабере дебент) — тия, които обвиняват, требва да имат доказателства.

„quidquid agis, prudenter age, et respice finem” (квидквид агис прудентер аге ет респице финем) — каквото вършиш, благоразумно го върши и мисли за краят му.

„quid tibi pecunia opus est, si ea uti non potes?” (квид тиби пекуниа опус ест си еа ути нон потес) — каква нужда имаш от пари, щом не можеш да ги използуваш.

„quieta non movere” (квиета нон мовере) — спокойните работи да не се смущават, т. е. неразумно е да се подигат наново утихналите спорове.

„qui facilis credit, facilis quoque fallitur idem” (кви фацилис кредит фацилис квоквуе фалитур идем) — който лесно вярва, лесно се лъже.

„qui nescit dissimulare, nescit regnare” (кви несцит дисимуларе несцит регнаре) — който не знае да прикрива, не може да царува. Любим израз на Людовик XI.

„qui nescit pati, nescit dominari” (кви несцит пети несцит доминари) — който не умее да търпи, не умее да управлява.

„qui nimium probat, nihil probat” (кви нимиум пробат нихил пробат) — който доказва твърде много, не доказва нищо.

„qui potui, feci; faciant meliora potentes” (кви потуи феци фациант мелиора потентес) — каквото можах, направих; нека правят по-добре ония, които могат.

„qui pro quo” (кви про кво) — кой за кого — погрешка или недоразумение, което произхожда от взимане едно нещо (или лице) за друго.

„qui semet accusat, crimine non indigent” (кве семет акузат кримине нон индигет) — който себе си обвинява, винаги има за какво.

„qui scribit, bis legit” (кви скрибит бис легит) — който пише, два пъти чете, т. е. за да разбереш един текст — ако го препишеш, все едно, че си го прочел два пъти.

„qui sibi modo vivit, merito aliis est mortuus” (кви сиби модо вивит мерито алиис ест мортуус) — който живее само за себе си, с право се счита умрел за другите.

„qui tacet consentire vedetur” (кви тацет консентире ведетур) — който мълчи, значи е съгласен (одобрява). Максима от римското право.

„qui ventum seminat, turbinem metet” (кви вентум семинат турбинем метет) — който сее ветър, ще жъне буря.

„qui usque tandem” (кво усквуе тандем) — това са началните думи на първата реч, която Цицерон произнесъл срещу Катилина, когато последния се осмелил да се яви в сената, след като бил разкрит превратът, готвен от него срещу републиканското управление.

„quod Deus conjunxit, homo non separet” (квод деус конюнксит хомо нон сепарет) — каквото Бог съедини, човекът не може да раздели; известният принцип от Евангелието (I. Матей).

„quod bonum felix faustum fortunatumque sit” (квод бонум феликс фаустум фортунатумквуе сит) — израз на благопожелание: нека това се увенчае с щастие и добър успех.

„quod cibus aliis, aliis est atrum venenum” (квод цибус алиис алиис ест атрум вененум) — това, което за едни е храна, за други е отрова.

„quod erat demonstrandum” (квод ерат демонстрандум) — това, което требваше да се докаже.

„quo felicitas devertit, ibi pernoctat et invidia” (кво фелицитас девертит иби перноктат ет инвидиа) — дето се подслони щастието, там нощува и завистта.

„quod sors feret, feremus aequo animo” (квод сорс ферет феремус еквуо анимо) — това, което ни донесе съдбата, нека го понесем със смирение (Теренций).

„quod timeas, citius, quam quod speres, evenit” (квод тимеас цициус квуам квод сперес евенит) — по-бърже се случва това, от което се боиш, отколкото това, на което се надеваш.

„quod vult cupiditas cogitat, non quod decet” (квод вулт купидитас когитат нон квод децет) — страстта мисли, каквото иска, не каквото е прилично.

„quos ego” (квуос его) — латински израз със смисъл: „Ще ви науча аз вас!“ Думи, които Виргилий поставя в устата на Нептун, когато се разсърдил на развилнелите се над морето ветрове; израз на гнев и на заплашване.

„quot capita, tot sensus” (квот капита, тот сенсус) — колкото глави, толкова мнения.

„quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra” (квуоусквуе тандем Катилина абутере пациенциа ностра) — до кога, о Катилина, ще злоупотребяваш с нашето търпение?

„quum ames, non sapias, aut quum sapias, non ames” (квуум амес нон сапиас аут квуум сапиас нон амес) — когато обичаме, не сме мъдри, а когато сме мъдри, не обичаме.

 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
2012 | Monthly Horoscope | Horoscopes | Chinese Horoscopes | Music | Business, Careers (2) (3) (4) (5) | Colleges | Cosmetics | Business, Careers /// College, Universities / Business /// Business / College, Universities, Careers / Films, Movies / Cosmetics /// Business / Cosmetics / College /// Business / College / Top Movies / Tatuajes /// College / Cosmetics / GSM / Business /// Cosmetics / College, Universities / Hard Dance / Business /// Business / College, Universities / Tehno / House Mix / Massage Music /// College, Universities / Business / Tokio Hotel /// College, Universities / Business / Enigmatic Hits / Super Driving Hits /// College, Universities / Business / Buddha Bar / Links / Monthly Horoscope / Monthly Chinese Horoscope / Monthly Love Horoscope / Surprise | Surprise 2

   34.239.170.244          Събота          22.06.2024, 05:39