Нумерология      Карма      Читалня      Ошо      Рецепти      Здраве      Луиз Хей    
   Астрология      Езотерика      Телепатия      Крион      Бог      Чакри      Съновник      Психология      RSS

Бутон за дарения чрез PayPal

Начало  Регистрация  Вход


Хороскопи
Любовен en
Зодии
Натална
Синастрия
Съвместимост
Предсказателна
Ерогенни зони
Любов и Секс
Сексуалност
Еротика
Любов
Тя и Той


Книги
The Arcturians
Нумерология en
Приказки
Супер Игри
Вампиризъм
Музика | Филми
Таро | Свежо
Lifestyle (2) (3)
(4) (5) (6) (7)
Business, Careers
(2) (3) (4) (5)05:35
22.06.2024
Събота
34.239.170.244


Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
 Дар » Буква I -

  • Страница 1 из 1
  • 1
Буква I
„iacet omnis virtus, fama nisi late paret” (иацет омнис виртус фама низи лате парет) — всяка заслуга остава в неизвестност, ако мълвата не я разгласи.

„ibidem” (ибидем) — пак там, на същото място (употребява се, когато се цитира няколко пъти едно и също съчинение).

„ibi pote velet populus, ubi leges valent” (иби поте валет популус уби легес валент) — там е силен народът, дето се зачитат законите.

„id agas, tuo te merito ne quis oderit” (ид агас туо те мерито не квис одерит) — така постъпвай, че никой да не те мрази заслужено.

„id alteri crimini no dabis, quod ipse fecisti” (ид алтери нон дабис квод ипсе фецисти) — не вменявай във вина другиму това, което сам си извършил.

„idem” (идем) — същият или същото (употребява се за избягване на повторения).

„ignoramus et ignorabimus” (игнорамус ет игнорабимус) — не знаем и не ще знаем, думи на естественика Дюбоа Раймонд за основните въпроси на човешкото познание, т. е. световни загадки (същност на душа, материя — и др.).

„ignorantia legis neminem exusat” (игноранциа легис неминем екскузат) — незнаене закона не извинява никому.

„ignosce saepe alteri, nunquam tibi” (игносце сепе алтери нунквуам тиби) — прощавай другиму често, на себе си никога.

„ignoti nulla cupido” (игноти нула купидо) — за непознатото никакво силно желание няма.

„imago animi vultus est” (имаго аними вултус ест) — лицето е огледало на душата.

„immodica ira gignit insaniam” (имодика ира гигнит инсаниам) — неумереният гняв ражда безумие.

„imedit ira animum, ne possis cernere verum” (импедит ира анимум не посис цернере верум) — гневът пречи да не можеш да видиш истината.

„imperium in imperio” (империум ин империо) — държава в държава, кога известни лица в една държава избягват да се подчиняват на общодържавните закони, а се подчиняват на свои и в такъв случай изглеждат като че ли представляват друга държава.

„in abstracto” (ин абстракто) — в абстрактността, т. е. без да се държи сметка за действителността.

„in corpore” (ин корпоре) — вкупом; в пълен състав.

„in globo” (ин глобо) — изцяло, вкупом, глобално.

„in aeternum” (ин етернум) — във вечността, т. е. за винаги.

„in cauda venenum” (ин кауда вененум) — в опашката е отровата (когато искаме да кажем, че жлъчността се проявява в края на една реч или на едно писмо).

„in extenso” (ин екстензо) — изцяло, на дълго и широко, обширно.

„in extremis” (ин екстремис) — в крайния, последния момент (напр.: изповядвам се ин екстремис).

„in infinitum” (ин инфинитум) — до безконечност, до безкрайност.

„in dubiis abstim” (ин дубиис абстим) — в колебанието си спри да вземаш всякакво решение.

„insertus animus dimidium est sapientiae” (инцертус анимус димидиум ест сапиенцие) — съмнението е половин мъдрост.

„in amore forma plus valet, quam auctoritas” (ин аморе форма плус валет квам аукторитас) — в любовта хубостта има по-голямо значение от властта.

„in amore semper mendax iracundia est” (ин аморе семпер мендакс иракундиа ест) — в любовта винаги гневът е престорен.

„in facto” (ин факто) — на дело, в действителност.

„in honorem” (ин хонорем) — в чест.

„in hoc signo vinces” (ин хок сигно винцес) — с този знак ще победиш. — Според преданието, когато император Константин тръгнал да воюва срещу Максенций, на небето се появил кръст с горните думи.

„iniquum est collapses manum non porrigere” (иниквуум ест колапсис манум нон поригере) — несправедливо (жестоко) е да не подаваш ръка на падналите (Сенека).

„ingrato tellus homine nil peius creat” (инграто телус хомине нил пеиус креат) — нищо по-лошо земята не създава от неблагодарния човек.

„inimicum, quamovis humilem, docti metuere est” (инимикум квамовис хумилем докти метуере ест) — мъдрият се бои и от най-слабия враг.

„in limine” (ин лимине) — на прага, в самото начало.

„in medias res” (ин медиас рее) — в самия въпрос, в средните работи.

„in medio stat virtus” (ин медио стат виртус) — добродетелта стои по средата, т. е. не отива до крайности.

„in memoriam” (ин мемориам) — в памет на, в спомен, за спомен.

„in nihil sapiendo vita est in iucundissima” (ин нихил сапиендо вита ест юкундисима) — животът е приятен, когато не мъдруваме.

„in omnia paratus” (ин омниа паратус) — готов за всичко.

„intus et in cute” (интус ет ин куте) — вътре и под кожата; прен. основно: той го познава интус ет ин куте.

„in partibus” (ин партибус) — в страните (на неверващите). Този израз се употребявал за епископи с чисто почетни титли, без никаква юрисдикция. Днес за ирония, се казва за министър — висш чиновник и др., които нямат занятие или са без функции.

„in rerum natura” (ин рерум натура) — в природата (естеството) на нещата.

„in secula seculorum” (ин секула секулорум) — отговаря на старобългарското, во век и веков: във вековете на вековете — вековечно.

„instar omnium” (инстар омниум) — по подобие на всички.

„in statu quo ante” (ин стату кво анге) — в по-раншното, т. е в същото положение.

„intensus arcus nimium facile rumpitur” (интензус аркус нимиум фациле румпитур) — прекалено обтегнатият лък лесно се чупи.

„intelligenti pauca” (интелигенти паука) — на човек, който знае да разбира, малко думи са потребни.

„in tempore opportuno” (ин темпоре опортуно) — в благоприятния момент.

„inter arma silent leges” (интар арма силент легес) — между оръжията законите мълчат, т. е. там, дето говори оръжието, законите остават мъртва буква.

„in terminis” (ин терминис) — на края, на последно място, в последния момент.

„inter nos” (интер нос) — помежду нас, т. е. помежду нас да си остане.

„inter os et offam multa accidere possunt” (интер ос ет офам мулта акцидере посунт) — между устата и залъка много нещо може да се случи.

„in Venere semper certat dolor et gaudium” (ин Венере семпер цертат долор ет гаудиум) — в любовта винаги се борят скръбта и радостта.

„inventus-ventus” (инвентус-вентус) — младостта минава като ветъра.

„in usum Delphini” (ин узум Делфини) — за употреба на престолонаследника или дофина.

„ipso facto” (ипсо факто) — по силата на самото дело, на фактите.

„ipso jure” (ипсо юре) — по силата на правото, на закона.

„ira furor brevis est” (ира фурор бревис ест) — гневът е краткотрайна лудост (стих от Хораций).

„iratus, cum ad se rediit, sibi tum irascitur” (иратус кум ад се редиит сиби тум ирасцитур) — разгневеният, щом се опомни, се гневи на себе си.

„is fecit cui prodest” (ис фецит кви продест) — тоз го направи, който има от това изгода.

„iter est, quacumque dat prior vestigium” (итер ест квакумкве дат приор вестигиум) — всеки може да мине, дето преди него е оставено човешка следа.

„iusta atque audire magistratum decet” (юста аткве инюста аудире магистратум децет) — на управника прилича да изслуша справедливото и несправедливото.

 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
2012 | Monthly Horoscope | Horoscopes | Chinese Horoscopes | Music | Business, Careers (2) (3) (4) (5) | Colleges | Cosmetics | Business, Careers /// College, Universities / Business /// Business / College, Universities, Careers / Films, Movies / Cosmetics /// Business / Cosmetics / College /// Business / College / Top Movies / Tatuajes /// College / Cosmetics / GSM / Business /// Cosmetics / College, Universities / Hard Dance / Business /// Business / College, Universities / Tehno / House Mix / Massage Music /// College, Universities / Business / Tokio Hotel /// College, Universities / Business / Enigmatic Hits / Super Driving Hits /// College, Universities / Business / Buddha Bar / Links / Monthly Horoscope / Monthly Chinese Horoscope / Monthly Love Horoscope / Surprise | Surprise 2

   34.239.170.244          Събота          22.06.2024, 05:35